Politika IMS

Motto:

Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy. Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov. Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.

Vízia:

Poskytovať čo najširšiemu okruhu zákaznikov vysoko profesionálne, odborné a sporahlivé služby a zároveň zabezpečovať sociálne istoty pracovníkom firmy a ich rodín.

 

Politika IMS:

Sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákaznika na kvalitu, služby a dodávky. Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich pažiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru. Dokumentovaním postupov pre všetky činnosti realizované v spoločnosti a vedením záznamov o nekvalite a nákladoch s tým spojených, dosahovať sústavné zlepšovanie riadenia spoločnosti. Vytvárať pre svojich zamestnancov motivačné prostredie a spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovnikov podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov. Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať profesionálny rast zamestnancov spoločnosti. Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a obnovovať materiálne vybavenie firmy potrebné k realizácii prijatých zákaziek. Stavať na vybudovanej sieti zákaznikov a dodávateľov a snažiť sa udržiavať dlhodobé korektné a obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere. Celá spoločnosť sa zaväzuje plniť záväzné požiadavky na ochranu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých ostatných požiadaviek, ktorým spoločnosť podlieha. Vytvárať podmienky pre správne fungovanie integrovaného manažérskeho systému vybudovaného podľa noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN ISO 45001:2019 a pravidelne posudzovať jeho efektívnosť a neustálym monitorovaním procesov a prijímanim opatrení trvalo zlepšovať IMS.

V Banskej Bystrici, dňa 16.12.2020

Mgr. Slavka Maninová Konateľ spoločnosti